Home » Byalaget » Bredband via fiber » Arkiv – FiberBestorp under Etapp 1

Arkiv – FiberBestorp under Etapp 1

Uppdaterat 2016-04-10:

Här har vi försökt samla historiken under Etapp 1.

Information som finns nedan var aktuell när den skrevs. Men kan nu innehålla felaktigheter kopplat till hur projektet över tid utvecklades sig.


Uppdaterad 2016-02-03:

Länsstyrelsen behandlar vår ansökan

Vi har stora förhoppningar om att vi inom kort kommer att få svar på den bidragsansökan vi har lämnat in till Länsstyrelsen.
Vi vet att den behandlas just nu och vi har fått komplettera med några förtydliganden.

Så fort vi får ett besked lägger vi ut info om detta på hemsidan.


Eventuell försening av bidragsstöd

I september var det artiklar och information om att det kan bli förseningar av bidragsstöd för bredbandsutbyggnaden.

Styrelsen i FiberBestorp har tagit del av informationen och tolkat den som att det endast bör bli marginell försening för våra del. I enlighet med tidigare information kommer etapp 2 som är bidragsberoende kunna starta först under våren 2016, utifrån att beslut om bidrag skulle tas nu i oktober av Länsstyrelsen på Jordbruksverkets uppdrag. Men pga vinter så kommer ett genomförande ändå inte kunna ske förrän i vår. Så blir det några veckors försening av bidragshanteringen, så bör det inte påverka genomförandet.

Vi tittar i huvudsak på vad Jurdbruksverket skriver som är bidragsgivande myndighet. Konkurrensverkets yttrande har gjorts på begäran av Jordbruksverket. Vi uppfattar att vårt projekt ligger i linje med Konkurrensverkets yttrande avseende upphandling, genomförande och bidragsutbetalning. Så det bör inte påverka vår bidragsansökan.

Bidragsstödet har ingen påverkan alls på den nu pågående etapp 1. Etapp 1 ser ut att fortsätta hålla tidsplan enligt nedan.

Uppdaterad 2015-09-25:


Installationer pågår !

Fibertåget har nu nått slutdestination i flera fastigheter i område 1, för etapp 1. Komplett installation har nu genomförts av det nya bredbandet via fiber. Så i dessa fastigheter är bredbandet färdigt att börja användas.

Grävning fortsätter !

Fibertåget fortsätter hålla god fart och grävning pågår är nästa helt klart i område 1-2 och pågår i område 3-4 för närvarande, för etapp 1.
Grävningsarbetet för etapp 1 satte igång i vecka 35 i dvs runt den 24 augusti. Etapp 1 omfattar centrala Bestorp och Sågarholmen.

Inför anslutningen av din fastighet så ska nu märkskylten vara på plats, där du vill få in fibern i huset. Läs noga informationen kring “Skylta för fiberanslutning“.

Skylta för fiberanslutning

Skyltar för markering av var du vill få in fibern finnas för avhämtning utanför ICA. Skylten skulle vara på plats senaste fredagen i vecka 35 den 28 augusti, för att Utsikt ska veta vart du vill få in anslutningen i samband med att grävning sker.

Skylten ska vara placerad vid husvägg, där fibern ska borras in, längs den fasad som vetter mot Utsikts huvudschakt. Vart huvudschakten går utanför ditt hus ser du på de schaktkartor som finns länkar till här nedan. Utsikt gräver närmsta/enklaste vägen från tomtgräns till din skylt.

Områdesindelning och tidplan

Etapp 1 är i genomförandefasen indelat i 4 områden enligt områdesindelning etapp 1
Schaktkartor för resp delomårde : Område 1 (Sågarholmen), Område 2(Väster om järnvägen, ej sågarholmen) , Område 3 (Centrala delen), Område 4 (Östra delen) Del1, Del2.

Grov tidplan från Utsikt, senast uppdaterad 2015-09-25. Vi fortsätter publiceras förändringar här vart efter vi får dem.

Område Grävning stamnät Grävning tomter Blåsning / skarvning Installation
Område 1,
Sågarholmen
V35-37 V39-40 V41-42 V43
Område 2
Väster om järnvägen, ej sågarholmen
V37-40 V40-42 V41-42 V47-48
Område 3,
Centrala delen
V40-44 V43-45 V44 V47-48
Område 4,
Östra delen
V44-46 V45-47 V46 V47-48

Montering av fiberuttag och bredbandsswitch sker max 2 meter (kabelväg) från intaget genom väggen. Bredbandsswitchen ska placeras i ett torrt utrymme som har tillgång till 230 volt vägguttag. Temperaturen i rummet får inte understiga 0°C eller överstiga + 45°C. Fiberuttaget går inte att flytta efter installationen. Bredbandsswitchen kan dock flyttas om du förlägger en ”förlängningskabel” från fiberuttaget. För att få detta utfört får du själv vända dig till lämplig installationsfirma. Planerar du att flytta bredbandsswitchen är det dock bra om du informerar installatören om detta vid installationstillfället, så att installatören inte gör onödiga skruvhål i väggen.

 • Grävning sker i möjligaste mån i mjuk mark såsom gräs, jord eller grus. Om det inte är möjligt så att grävning måste passera plattsättning eller asfalt löses det på bästa sätt.
 • Finns det trädäck måste fastighetsägaren själv ombesörja en slang från närmaste grävbara yta in till husvägg, alternativt plocka bort trädäcket så att grävning kan ske. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.
 • Grävning kommer att ske både för hand eller med maskin alternativt kan tryckning eller plöjning komma att användas. Vilken metod som är lämpligast att använda sig av bestämmer entreprenören från fall till fall.
 • Anslutning via ev befintlig kanalisation kommer endast ske, om kanalisation har fungerande dragtråd som är direkt åtkomlig på båda ändar. Inget grävande för att hitta ev befintliga kanalisationer kommer göras av entreprenören.

Bekräfta att din skylt är på plats

Bekräfta att din skylt är på plats, genom att klicka på den länk du fick i e-postmeddelande om utplacering av skylt för etapp1. I det formulär som öppnar sig, klickar du i Markeringsskylt är på plats. Kontrollerar också att dina övriga uppgifter är rätt. Klicka på knappen Spara när du är klar.

Om du valt att lägga/använda egen kanalisation (slang/rör) ska den också vara klar. Kontrollera och justera då även informationen i fälten för Kanalisationslängd resp Beskrivning av egen kanalisation.

Har du inte kvar det e-postmeddelandet så kan du klicka här för att få en ny länk.

Korrekta uppgifter

För anslutningen av din fastighet ska fungera är det viktigt att FiberBestorp har rätt uppgifter om dig och din fastighet. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter fastighetsbeteckning, adress, e-postadress, telefonnr, mobilnummer. Installatören kommer använda det telefonnummer du anger för att kontakta dig för att boka dag/tid för installationen i din fastighet.
Har du inte kvar något e-postmeddelande från FiberBestorp med länk så kan du klicka här för att få en ny länk.

Områdesstödjare

Föreningens områdesstödjare kan stötta dig med placering av skylten för grävning på hustomten. Områdesstödjarna hjälper dig inte med din datautrustning utan stödet är helt inriktat placeringen av märkskylten för själva anslutningen in i fastigheten.
Följande är områdesstödjare inom etapp 1 för resp delområde:

 • Sjölundsvägen, Andreas Gramfält, 0707-762285, andreas@gramfalt.se
 • Sågarholmen, Svante Gidlund, 070-5932676, svante.gidlund@bdd.se
 • Lind- och Björkbacksvägen, Per Sjösvärd, 0706-913494 per.sjosvard@gmail.com
 • Hasselbacksvägen och Bonäsvägen öster om järnvägen mm, Fredrik Janzen, 0730-540387, fredrik@janzen.se
 • Väster om järnvägen (ej sågarholmen), Michael Lööw, 013-40778, michael-fiber@outlook.com

Frågor och svar

Vi har fått in flera frågor som vi besvarat som kan vara bra stöd för dig, så ta del av frågor och svar.

FiberBestorp kommer fortsätta fylla på frågor och svar på hemsidan. Fortsätt skicka allmänna frågor till fiber@bestorp.se detaljerade frågor kring just din fastighet tar du med områdesstödjaren i ditt område.

Utförare av byggnationen

Det är Svagströmsinstallationer i Norrköping AB (SVINAB) som utför byggnationen. Som underentreprenör för grävningen använder de Tjällmo Grävmaskiner AB. Schaktning påbörjades under vecka 35. Förutsatt att alla tillstånd blir klara uppskattar Utsikt att schaktarbetena kommer att pågå i ca 3 månader. Vi kommer uppdatera detaljerad tidplan för när grävning vid de förändringar som uppstår för de olika områdena.

Vad är nästa steg

Parallellt pågår justering av bidragsansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen, för att kunna genomföra etapp 2.

Vi fick i augusti information om att beslut om bidrag kommer tas tidigast i oktober. Vi bedömer utifrån det att start för etapp 2 efter godkänt bidrag, då kommer bli tidigast i början på nästa år (2016). Starten kommer då vara beroende värdlek (snö, tjäle) och möjlighet att gräva då.

Utifrån de justeringar som gjorts runt bidragsreglerna, skickade vi in en uppdatering av vår bidragsansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen i vecka 38.

Uppdaterad 2015-10-24:


Länk: Karta med samtliga intressanmälda utmarkerade

Uppdaterad 2015-05-26:


Välbesökt föreningsmöte i Eklunda den 25 maj

Drygt 70 medlemmar i FiberBestorp samlades i Eklunda den 25 maj för att lyssna till en presentation av hur arbetet med vårt gemensamma fibernät går.
På mötet genomförde vi vår ordinarie föreningsstämma och sittande styrelse fick förnyat förtroende att arbeta vidare med vårt fiberprojekt.
Vi hade även besök av Thomas och Knut från Utsikt som kom och presenterade sig som vår valda kommunikationsoperatör.

Presentationen som visades på föreningsmötet finner du här.
Utsikts presentation från mötet finner du här.
Utsikts hemsida hittar du information om de tjänsteleverantörer som du kommer kunna beställa dina tjänster av.

Korrekta uppgifter

För att nästa steg med detaljprojektering och kontakt med dig för installation i din fastighet ska fungera är det viktigt att föreningen har rätt uppgifter om dig och din fastighet.
Kontrollera och uppdatera dina uppgifter så som fastighetsbeteckning, adress, e-postadress, telefonnr & mobilnummer.

Du når dina uppgifter via länken du fick som kvittens på din betalning till föreningen.
Har du inte kvar det e-postmeddelandet så kan du klicka här för att få en ny länk.

Områdesstödjare

Föreningen söker områdesstödjare för att stötta sina grannar inför anslutningen med placering av märkning för grävning på hustomten.
Som områdesstödjare behöver du inte vara datakunnig utan stödet är inriktat på själva anslutningen in i fastigheten.
Som områdesstödjare kommer du få hjälp och stöd av Utsikt och Styrelsen.
Styrelsen kommer hålla ett informationsmöte med områdesstödjarna.

Övriga medlemmar kommer hänvisas till områdesstödjarna med frågor kring märkning på sin fastighet inför anslutning.

Är du intresserad av att bli områdesstödjare?
Anmäl ditt intresse till fiber@bestorp.se

Vad är nästa steg

Planering inför genomförande av etapp 1 pågår, där grävning planeras starta i augusti.
Inför dess kommer det komma ut mera information om hur märkning ska ske vid fatsighetsgräns och på huset för anslutning.

Parallellt pågår justering av bidragsansökan till Jordbruksverket/Länstyrelsen, för att kunna genomföra etapp 2.
Start för etapp 2 efter godkänt bidrag kan ske tidigast under september.

Uppdaterad 2015-05-20:


Fibertåget har nu en kommunikationsoperatör…

Styrelsen för FiberBestorp har nu utsett Utsikt Bredband AB till vinnare av upphandlingen.
Detta har gjorts genom utvärdering av inkomna anbud på vår upphandlingsförfrågan av kommunikationsoperatör (KO).

Utsikt kommer ansvara för byggandet av fibernätet samt för driften av fibernätet. Utsikt svarar även för att hålla avtal med de olika innehållsleverantörerna.

Utsikts hemsida hittar du de olika innehållsleverantörerna som du sedan kommer kunna beställa dina tjänster av.

Medlemsmöte 25 maj

Vi kommer hålla föreningsmöte den 25 maj i Eklunda klockan 19:00. Utöver de rent formella föreningsmötesdelarna kommer vi presentera vad som händer i projektet och hur din fastighet kommer anslutas. Vår KO Utsikt kommer också finnas på plats för att presentera sig och informera kring vilka tjänster de kommer ha att erbjuda.

På grund av bidragsreglerna kommer vi behöva genomföra projektet i två etapper. Etapperna kommer presenteras på föreningsmötet.

Se kallelse till medlemsmöte via denna länk.

Vad är nästa steg

Utsikt kommer svara för entreprenaden avseende grävarbete, fiberförläggning mm. Utsikt kommer nu gå igång planeringen av genomförandet.

Reglerna för bidragen har justerats lite, så vi kommer behöva justera vår bidragsansökan till Jordbruksverket/Länstyrelsen. Vi har haft möte med Länstyrelsen och kommer hålla fortsatt kontakt med dem för att undvika eventuella risker som kan påverka bidragsmöjligheterna.

Mera information

Vi vill passa på att påminna om att ni bör undvika att nyteckna eller förlänga nuvarande ev avtal avseende de delar som ni kommer kunna få via fibernätet, telefoni-, internet- och tv-abonnemang.

Kartan hålls aktuell så att alla som är med på fibertåget finns med. Ytterligare några medlemmar var valt att ansluta sig.

Vi bedömer att den ursprungliga tidplanen kan fortsätta hållas för etapp 1 men försenas lite för etapp 2. Vi arbetar idogt vidare för att du som medlem ska få en så bra fiberlösning som möjligt.

Uppdaterad 2015-05-16:


Fibertåget tuffar på…

Vi börjar bli klara med utvärdering av inkomna anbud på vår upphandlingsförfrågan av kommunikationsoperatör (KO).
KO är den som kommer ansvara för byggandet av fibernätet samt för driften av fibernätet.
KO svarar även för att hålla avtal med de olika innehållsleverantörerna.
Innehållsleverantörerna är de som du sedan kommer kunna beställa dina tjänster av.

Målet är att kunna utse vinnande KO och skriva avtal med den under vecka 21 (tidigare vecka 20).

Kartan, länk ovan,  hålls aktuell så att alla som är med på fibertåget finns med.
Ytterligare några medlemmar har valt att ansluta sig.

Vi fortsätter hålla den ursprungliga tidplanen och vi arbetar idogt vidare för att du som medlem ska få en så bra fiberlösning som möjligt.

Medlemsmöte 25 maj

Vi kommer hålla föreningsmöte den 25 maj i Eklunda klockan 19:00.
Utöver de rent formella föreningsmötesdelarna kommer vi presentera vad som händer i projektet och hur din fastighet kommer anslutas.
Vårt mål är att ha med den vinnande KO, som på plats får möjlighet att presentera sig och vilka tjänster de kommer ha att erbjuda.

Se kallelse till medlemsmöte via denna länk.

Vad är nästa steg

Kommunikationsoperatören kommer svara för entreprenaden avseende grävarbete, fiberförläggning mm.
När vi har skrivit på avtalet så börjar planeringen av genomförandet.

Reglerna för bidragen har justerats lite, så vi kommer behöva justera vår bidragsansökan till Jordbruksverket/Länstyrelsen.
Vi har haft möte med Länstyrelsen och kommer att hålla fortsatt kontakt med dem för att undvika eventuella risker som kan påverka bidragsmöjligheterna.

Mera information

Vi vill passa på att påminna om att ni bör undvika att nyteckna eller förlänga nuvarande ev avtal avseende de delar som ni kommer kunna få via fibernätet, telefoni-, internet- och tv-abonnemang.

Uppdaterad 2015-04-12:


Det går lysande för fibertåget

Det är fantastiskt glädjande att vi nu är 214 medlemmar som betalat in anslutningsavgiften för att få sin fastighet ansluten via fiber. Det är 95% av de som gick med som medlemmar 2014.
Vi vill även passa på att tacka våra tidigare medlemmar som nu stannade kvar på perrongen.
Ni var med och bidrog till att fibertåget kunde få upp farten och bli till verklighet.
Vi har uppdaterat kartan, så att den visar de som nu reser vidare med fibertåget.

Vi fortsätter hålla den ursprungliga tidplanen och vi arbetar idogt vidare för att du som medlem ska få en så bra fiberlösning som möjligt.

Vad händer i projektet för tillfället

Vår upphandlingsförfrågan för att få en kommunikationsoperatör till vårt framtida fibernät, har varit ute nu i ca 1 månad och det börjar dra ihop sig till att anbuden ska komma in.
Vi ser med spänning fram emot att se vem det kan bli.
Det är kommunikationsoperatören som kommer ansvara för driften av fibernätet och som via avtal hanterar de olika innehållsleverantörerna.
Det är innehållsleverantörerna som du som medlem sedan kommer kunna beställa dina tjänster av.

Vi har också gjort klar och skickat in vår bidragsansökan till Jordbruksverket/Länstyrelsen.
Vi håller kontakt med Länstyrelsen för att undvika eventuella risker som kan påverka bidragsmöjligheterna.

Vad är nästa steg

Nästa steg kommer att vara att utvärdera inkomna offerter från de kommunikationsoperatörer som svarat på upphandlingen.
Kommunikationsoperatören kommer även svara för entreprenaden avseende grävarbete, fiberförläggning mm.
När den här upphandlingen är klar börjar vi planera tidplan för genomförandet.

Mera information kommer

Så snart det blir klart med kommunikationsoperatör, kommer vi att återkomma med information om detta.
Det är en formell process kring hur detta ska ske för att inte påverka bidragsdelen, så det kan ta några veckor innan det är helt klart.

Vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Vi förstår att ni är nyfikna på vilka innehållsleverantörerna det kommer att finnas att välja mellan och att ni vill kunna börja titta på deras utbud.

Vi vill passa på att påminna om att ni bör undvika att nyteckna eller förlänga nuvarande ev avtal avseende de delar som ni kommer kunna få via fibernätet, telefoni-, internet- och tv-abonnemang.

Uppdaterad 2015-02-21:


Fibertåget rullar på

snabbtåg

I denna information hittar du:

 • Vad händer i projektet för tillfället
 • Vad är nästa steg
 • Dags för inbetalning av anslutningsavgiften, sista betalningsdag 31 mars
 • Vad får jag för anslutningsavgiften

Vi fortsätter hålla den ursprungliga tidplanen och vi har arbetat vidare för att du som medlem ska få en så bra fiberlösning som möjligt.

Vad händer i projektet för tillfället

De nya bidragsreglerna styr förutsättningarna för vårt fiberprojekt så vi håller kontakt med Länsstyrelsen och jobbar oss stegvis framåt, allt för att undvika eventuell risk att missa bidragsmöjligheter.

Vi har anlitat en projektör från företaget RALA som drivit många olika bredbandsprojekt och även har varit vid utformningen av nationella bidragsreglerna. Det kunskapsstödet kommer hjälpa oss att säkra genomförandet.

Vi håller nu på att upphandla kommunikationsoperatör (t ex Utsikt, Telia(Skanova)) för vårt framtida fibernät. Det är kommunikationsoperatören som kommer ansvara för driften av fibernätet och som via avtal hanterar de olika innehållsleverantörerna. Det är innehållsleverantörerna som du som medlem sedan kommer kunna beställa dina tjänster av.

Vad är nästa steg

Nästa steg kommer vara att upphandla entreprenaden för grävarbete, fiberförläggning mm.

Inför upphandling av entreprenad så kommer du som medlem behöva betala in anslutningsavgiften för din fiberanslutning, detta för att vi ska veta vilka som vi ska upphandla anslutning till. Du betalar in den beräknade anslutningsavgiften för fiberprojektet plus en mindre marginal, så vår förhoppning är att kunna återbetala marginalen i slutet av projektet.

Vi reserverar oss för att vi verkligen får planerade bidrag för hela eller delar av projektet så att vi kan genomföra anslutning inom den beräknade anslutningsavgiften. I det fallet vi inte får bidrag kommer vi återbetala hela anslutningsavgiften till respektive berörd medlem.

Dags för inbetalning av anslutningsavgiften, sista betalningsdag 31 mars

Som vi kommunicerade på stormötet i december så kommer vi kunna hålla den beräknade kostnaden.
Anslutningsavgiften är 18 900 kr, varav 100 kr är medlemsavgift för 2015, och den skall vara inbetald senast den 31 mars 2015.
Sätt in 18 900 kr på bankgiro 570-2543 och märk inbetalningen med namn och e-postadress, alternativt telefonnummer om du saknar e-postadress.

Vi kommer att bekräfta till dig via e-post när vi mottagit din anslutningsavgift.
I detta e-postmeddelande kommer du även att via en länk kunna skriva ut en verifikation på din inbetalning.

Är du inte medlem i Fiber Bestorp idag men intresserad av att dra fiber till ditt hushåll?
Läs här för mer information.

Vad får jag för anslutningsavgiften

Till skillnad från de flesta andra fiberprojekt så har vi förhandlat fram att du för anslutningsavgiften kommer att få en färdig fiberanslutning ända in i ditt hus. Den är klar att använda utan att du behöver lägga ner något eget arbete. I kostnaden ligger det med grävning på egen tomt samt installation av fiberkabeln in i ditt hem. Eventuellt vidaredragning av nätverk inne i ditt hus ingår dock inte. Du får sedan möjlighet att välja vilka tjänster du vill ha, så som Internet, Telefoni, TV via bredband mm. Du binder dig inte för någon löpande kostnad, utan kan välja att bara ansluta dig utan att köpa någon tjänst alls.

Mer information kring anslutning mm kommer vi kunna återkomma med när vi är fått klart med vilken kommunikationsoperatör det blir.

Missa inte denna unika chans att fiberansluta din fastighet. Kostnaden som är angiven gäller endast om du går med nu. Har du grannar som ännu inte gått med, tipsa dem med att de också har chansen att hoppa på tåget nu, om de ligger i närhet av någon som är redan är medlem. Området för anslutning är alltså begränsat till där det finns medlemmar nu, se karta längst upp på sidan.

Har du några frågor eller tycker du att något är oklart?
Vi uppdaterar kontinuerligt sidan Fiber – Frågor och Svar.
Hittar du inte svar på din fråga där kan du maila den till fiber@bestorp.se


Tidigare information finns i arkivet.