Home » Byalaget » Bredband via fiber » Frågor och svar runt bredband via FiberBestorp

Frågor och svar runt bredband via FiberBestorp

Inledning

Har du en allmän fråga, så skicka den via e-post till fiber@bestorp.se Detaljerade frågor kring just din fastighet tar du med områdesstödjaren i ditt område.

Vi inriktar nu frågor och svar kring den kommande anslutningen i etapp 2.

Senast ändring: 2016-10-23. Vi uppdatera  detta datum, för att du ska kunna se när det senast förändring skedde.

Hur sker min installation steg för steg?

Hur kommer anslutning av min fastighet gå till i grova drag?

I grova drag kommer följande att ske

 1. Fastighetsägaren sätter upp Utiskts markeringsskylt vid fasaden där anslutningen ska komma in i huset. * 1
 2. Entreprenören gräver huvudschakt i gatu och parkmark
 3. Entreprenören gräver in på din tomt tomten och lägger slang. Slangen kommer ligga i ring utanför ditt hus till installation.
 4. Entreprenören blåser i fiber i slangen. Som kommer sticka ut ur slangen, till installation
 5. Entreprenören ringer och bokar dag/tid med fastighetsägaren.
 6. Fastighetsägaren ger entreprenörens installatör på överenskommen dag/tid tillgång till huset och visar var fiberbox och bredbandsswitch ska placeras.
  Entreprenörens installatör borrar i hål fasadväggen, monterar fiberbox, bredbandswitch och gör funktionskontroll av bredbandet
 7. Fastighetsägaren kan ansluta sin dator/router och beställa sina tjänster.

*1 Fastighetsägare som har egen nedgrävd ledning/slang behöver hantera det, se den frågan ovan. Fastighetsägare med trädäck eller dylikt på vägen till väggfasaden behöver hantera det, se den frågan ovan.

Finns det någon informationsbroschyr

Det finns en allmän informationsbroschyr från Utsikt för anslutning. Den stämmer även för FiberBestorp med det undantaget att Utsikt i vårt fall även gräver på tomten.

Grävning på tomter

Vilken typ av maskiner kan jag förvänta mig kommer användas för grävning på min tomt?

I de allra flesta fall där det är möjligt utförs tomtgrävningen med en liten maskin som plöjer ner kabeln. Maskinen är ca 1x2m i storlek och kallas också traktor. Så traktor innebär inte alltid en stor maskin. Fungerar det inte med plöjningen kommer en mindre grävmaskin på 1,5 ton användas. I vissa fall blir det även aktuellt med handgrävning. Grävning på tomt kommer alltså INTE att ske in med några stora traktorgrävare.

Var kan vara en lämplig plats att komma in på?

Vi rekommendera att du försöker hitta plats på den sida av huset som är närmast huvudschakten. Om det finns träddäck eller beläggning tex asfalt eller annat i vägen, så är det lämpligt att om möjligt ta en annan väg in. Tipset är att placera anslutningen relativt centralt i huset. På en plats där det är möjligt att via nätverkskabel nå TVn. Utsikt informerade vid informationsmötet i Eklunda om att det kan vara bra att kunna gå via nätverkskabel till TVn för att få bra kvalité. För internet åtkomst från surfplattor, mobiltelefoner och datorer mm, så kommer du troligen ha någon trådlös router, varför en relativt central placering i huset är bra. För anslutning av fast telefoni via telefonibox via fiberanslutning är det bra om det kan anslutas till första jacket i huset.

Kan jag påverka vart grävning ska ske på tomten?

I de flesta fall kommer det vara ganska självklart utifrån grävschakt och skyltens placering vid huset vart grävningen kommer ske . Dvs närmste/enklaste väg in till huset.
I de fall som du som fastighetsägare anser att du behöver påverka vägen över tomten, så stäm av det med områdesstödjaren om du ska ta ytterligare en märkskylt att placera vid tomtgräns, för att markera varifrån du önskar att grävning ska påbörjas. Placeringen vid tomtgräns ska alltid vara på en sida av fastigheten som ligger emot på kartan angivet grävschakt.

Ingång från annan fasad än den närmaste emot huvudschakt?

Finns det möjlighet att få fibern installerad på en sida av huset som inte ligger mitt emot huvudschaktet för att få in fiberanslutningen på en plats som passar mig bättre?
Alternativ kan jag själv förlägga kanalisation (slang) till den plats som jag önskar ifrån den fasad som är närmast huvudschaktet?

Anslutning på tex gavel som inte gränsar till huvudschakt kan ske om det är tex hårdgjorda ytor, träddäck eller annat hinder i vägen mellan huvudschakt och fasaden närmast huvudschaktet.

Det går också bra att själv förlägger slang med dragtråd och märkband till alternativ plats, från den fasad som är närmast huvudschaktet. Som sedan Utsikts entreprenör dra in fibern via. Slangen måste vara på plats tills entreprenören kommer och gräver. Förläggningen ska då göras i enligt det som framgår i informationsbroschyr från Utsikt. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Krävs utmärkning av lednings på den egna tomten?

Behöver fastighetsägare märka ut vart det finns ledningar mm på sin tomt? Hur ska den märkningen då ske?

Vatten, avlopp, el och telefoni ansvarar entreprenören för. Har fastighetsägaren andra egna ledningar, slangar mm som kommer vara i vägen så ansvar fastighetsägaren för att markera och informera om dessa. Fastighetsägaren bör då gör egen skyltning samt med band, rep eller dylikt visa var ledningar/slang finnas.

Vilken utrustning installerar Utsikt?

Utsikt använder lite olika fabrikat av så väl fiberkopplingsdosa som fiberswitch. Du kan läsa mera på Utsikts sidor om detta. Vi vet inte i nuläget vilken modell det blir i Bestorp. Den utrustning som Utsikt levererar kommer du som fastighetsägare inte behöva kunna något om, Utsikt sköter den.

På Utsikts sidor om Teknisk support kan du läsa mera om du har intresse.

Placering av fiberuttaget och switch?

Fiberuttaget och switch bör monteras bredvid varandra på samma väg.

Placera fiberbox och fiberswitch i olika rum?

Önskar få fibern indragen genom källarväggen där andra kablar redan går in. Men vill få fiberswitchen installerad i rummet direkt ovanför där datorn finns i dag.
Installeras all utrustning där fiberkabeln dras in genom källarväggen? Eller går det att få fiberswitchen installerad i rummet direkt ovanför? Vilket skulle kräva borrning genom inner golvet.

Installation av fiberbox och fiberswitch installeras i samma rum som anslutningen kommer in i. Så du kan välja att ta in fiber i rummet direkt eller själv i efterhand ordna dragning igenom golvet från källaren. Läs gärna informationsbroschyr från Utsikt som beskriver detta.

Vilken fiberkabeltyp ska användas vid ev egen förlängning inomhus?

Om du som fastighetsägare vill placera bredbandsswitchen längre in i huset. Så behöver du en SC-SC fiberkabel mellan fiberanslutningsboxen vid yttervägg fram till där du placerar bredbandsswitchen. Exempel på fiberkabel. Tänk på att en fiberkabel inte kan böjas och hanteras som en vanlig elkabel.

Hur hanteras trädäck vid huset?

Finns det trädäck måste fastighetsägaren själv ombesörja en slang från närmaste grävbara yta in till husvägg, alternativt plocka bort trädäcket så att grävning kan ske. Det går bra att lägga slangen direkt under träddäcket utan att gräva. Det räcker med att slangen sticker ut en bit från träddäcket, så att entreprenören kan gräva ner den till emot den inkommande anslutning. Tänk på att lägga slangen en båge så att det finns lite att ge på vid framtida förändring. Det är viktigt att båda ändar på slangen är försedda med ändskydd, så att inget skräp kommer in i slangen. Då fibern kommer blåsas direkt in i slangen.

Utsikt tillhandahåller 16mm Polyetenslang PEM PN inkl ändskydd via områdesstödjarna för de som har behov av slang för detta. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang, ändskydd och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Hur sker grävning i plattsättning?

Är det fastighetsägaren eller entreprenören som plockar bort t.ex. plattor eller liknande? Om grävningen tex sker i plattsättning för att undvika grävning asfalt på garageuppfart, där plattor måste plockas bort och återställas.

Entreprenören ansvarar för att plocka bort och återställa de plattor som behöver lyftas. Arbetet utförs på ett professionellt sätt i syfte att att minska risken för framtida sättningar i plattläggningen. Det ingår inte någon efterjustering över tid från entreprenören, utöver åtgärdande av eventuella fel och brister direkt efter genomförandet.

Hur görs grävning genom häck?

Hur sker grävning om tomten är omgiven av häck?

Vid häckar sker normalt grävning på båda sidor om häcken. Sedan trycks hål mellan för att störa häckens rötter så lite som möjligt.

Grävning under mur

Hur sker grävning om tomten är omgiven av mur?

Vid mur sker normalt grävning på båda sidor om muren. Sedan trycks hål mellan för att inte påverka muren Är det en djup grundläggning så borras hål igenom muren under mark.

Tilläggisolerad källare

Vad behöver fastighetsägare med källare och dubbelisolering tänka för att anslutningen ska bli bra? Husen har då dräneringsisolering utanpå källarvägg som går bygger ut ca 20cm och slutar 10cm under marknivån. Innanför källarvägg är det reglad innervägg och glasullsisolering 5-10cm.

Anslutningshålet ska vara ovan mark så ingen borrning sker i dräneringsisolering. Slangen kommer hamna relativt grunt precis vid väggen dvs ovan på isoleringen. I övrigt bör installationen se ut som för övriga med källare.

Ledningar i fasadväggen?

Jag är osäker på om och i så fall vart det eventuellt finns elledning i den fasad där anslutningen planeras ske. Gör entreprenörens installatör någon kontroll med avseende på elledning mm vid håltagning i fasaden vid installation?

Du ska påpeka för entreprenörens installatör om du misstänker att det kan finns ledningar i väggen, där installationen ska ske. Installatören gör en kontroll på in och utsida i samband med installationen

Dragtråd i egen kanalisation?

Behöver jag ha dragtråd i den slang som jag får via föreningen från Utsikt.

Nej det ska inte vara någon dragtråd i all kanalisation i form av 16mm Polyetenslang PEM PN som Utsikt tillhandahåller. Det är viktigt att båda ändar på slangen är försedda med ändskydd, så att inget skräp kommer in i slangen. Då fibern kommer blåsas direkt in i slangen.

Har du annan grövre befintlig kanalisation så behövs det fungerande dragtråd i den för att kunna dra in 16mm Polyetenslang.

Kan jag som fastighetsägare få fiber installerad mitt i huset via torpargrund?

Är det omöjligt eller kan jag själv göra något för att få till det så, t.ex. gräva och lägga ut polyetenslang själv?

Utsikt tillhandahåller 16mm Polyetenslang PEM PN inkl ändskydd via områdesstödjarna för detta. Om kanalisationen finnas tillgänglig en bit utanför fasad och går upp i huset till den plats du önskar ha anslutningen, så kan den användas för att få in fiberanslutningen. Slangen ska komma upp i huset, så att fibern kan dras upp och fiberbox sättas på vägg i huset. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang, ändskydd och märkband. Det är viktigt att båda ändar på slangen är försedda med ändskydd, så att inget skräp kommer in i slangen. Då fibern kommer blåsas direkt in i slangen. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Vilken höjd för ingång i fasad gäller?

Hur långt upp på väggen kan installatören gå in med fiberkabeln? Ända upp till övervåningen på ett hus?
Om man har källare, måste det då bli i takhöjd i källaren, eller kan anslutningen gå in på entréplanet, en bit upp på väggen?

Håltagningen för anslutning kan göras så att anslutningen kommer in i entréplan eller i källare, valfritt vilket för dig som fastighetsägare. Anslutning kan alltså inte ske på övervåning. Ingångshålet i fasadväggen ska vara över markytan. Ett kabelskydd för utomhusbruk kommer monteras från mark upp hålet i fasaden.

Egen kanalisation till övervåning?

Jag önskar få in fiberanslutningen på övervåningen. Går det bra om jag själv ordnar kanalisation (rör/slang) utmed fasad in på övervåningen?

Det går också bra att själv ordna kanalisation (rör/slang) till övervåningen. Som sedan Utsikts entreprenör dra in fibern via. Kanalisation måste vara på plats tills entreprenören kommer och gräver. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Fastighetsägares närvaro vid installation?

I vilket/vilka lägen måste fastighetsägaren vara hemma och ge tillgång till huset för installationen?
På vilket sätt kommer entreprenören att kontakta respektive fastighetsägare för att boka dag/tid för installation?

Entreprenörens installatör behöver endast tillgång till huset och aktuellt utrymme en gång i samband med installation Då borras hålet i fasadväggen, fiberbox och bredbandswitch monteras. Entreprenören kommer via telefon boka dag/tid för installation.

Hjälp av grannar/kamrat för att ge tillgång till huset?

Om jag är bortrest eller på annat sätt har svårt att vara på plats vid installationen, kan jag då ta hjälp av min granne eller kamrat att ge entreprenören tillgång till huset?

Det går bra att hjälp med tillgången till huset. Den som ger tillgång till huset, ansvarar då för att besvara entreprenörens installatörs frågor om var på fasaden hålet önskas, vart fiberboxen och bredbandswitchen ska placeras.

Vad betyder strecken i olika färger som är utritade på marken?

Strecken är framförallt orange och grönt som är utritade på marken markerar vart det finns befintlig kanalisation. Dessa markeringar är endast till för de som gräver så att de ska veta vart dessa andra ledningar finns. Markeringarna visar inte på något sätt ut vart grävning kommer att ske in på din tomt.

De olika färgerna för de dig som är intresserade är:
Orange = telekabel
Grön = elkabel
Gul = elkabel till gatubelysning
Blå/röd = markering för grävarna

Vad betyder de olika färgerna på schaktkartorna?

Grönt indikerar mjukmark (gräs/grus) och brunt indikerar asfalt. Som fastighetsägare behöver du inte lägga någon vikt vid detta, utan placera din märkskylt vid ditt hus utifrån vart du önskar få in anslutningen. Utsikts grävs entreprenör kommer välja närmaste/enklaste väg in till ditt hus från den schakt som finns på kartorna.

När kommer min adress rapporteras in till tjänsteleverantörerna så att jag kan se priser samt beställa ett abonnemang?

Så fort man fått fibern indragen i huset och switchen monterad ska det gå att beställa tjänst.
Detta du enklast på något av följande sätt:

 1. Anslut datorn till switchen i porten märkt ”Internet” och starta webb-läsaren.
  Du omdirigeras då automatiskt  till Utsikts tjänsteguide.
  Där får du först registrera dig. Sedan loggar du in på kundportalen och beställar de tjänster du önskar.
 2. Via hemsidan  www.utsikt.se.
  Under ”UTBUD” -> ”Privatkunder villa” finns det en tjänsteguide där du kan hitta information och priser samt beställa tjänster hos samtliga tjänsteleverantörer.
 3. Via resp leverantörs hemsida för någon av de leverantörer du hittar på www.utsikt.se.

Installatören kommer efter avslutad installation, lämna en broschyr som steg för steg beskriver hur du kopplar in din utrustning och beställer tjänster enligt punkt 1 ovan.

Om du bara är ute efter information och priser hänvisar vi även till tjänsteguiden på Utsikts hemsida.
Vissa tjänsteleverantörer synkar inte sina databaser mot Utsikts system särskilt ofta. Så går du in via deras hemsida kan det därför dröja innan det fungerar att knappa in din adress där.

Vem kommer att driva nätet?

Det kommer vara Utsikt som kommer svara för driften från det att din installation aktiveras.

Vad händer vid strömavbrott

I avtalet med Utsikt så finns det minst 8 timmars drift i händelse av strömavbrott i den central utrustningen för oss i Bestorp. Sedan är det upp till varje fastighetsägare som vill ha någon form av egen avbrottfri kraft vid eventuellt strömavbrott att ordna det. Finns relativt billiga så kallade UPSer att köpa från många olika affärer för detta ändamål. Alla delar som då önskas vara igång behöver då placeras ihop med UPSen, så som Utsikts brebandsswitch, trådlösrouter, telefonibox mm. Kan vara bra att tänka på ur ett utrymmes perspektiv, om du har detta behovet.

Hur länge kommer föreningen äga nätet innan det överlåts till operatören?

Detta är något som ännu inte är helt klarlagt med de nya bidragsreglerna.
Tidigare var det så att fick man bidrag för indragningen av fiber var föreningen tvungen att äga nätet i fem år.
Denna information kommer vi vi komplettera med så fort det är klarlagt.

Går det att använda sig av ROT-avdrag?

Avseende ROT så är det inte något som kommer kunna användas.
All betalning sker mot Ekonomiska Föreningen FiberBestorp.
Vi pratar dessutom om några enstaka hundralappar då grävningen på egen tomt är en så liten del av kostnaden.

Tidigare frågor och svar

För att underlätta har vi flyttat ut tidigare frågor och svar till separata artiklar.